Polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

● Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem Danych Osobowych jest firma Insolito Marta Mulcan z siedzibą w
Szymanowie przy ul. Lipowej 32, 51-180 Wrocław – właściciel serwisu internetowego BeRelocated.pl, zwana dalej ADO.
Dane kontaktowe: tel.: 793-965-536 mail: info@berelocated.pl

● W jakich celach są przetwarzane dane osobowe?
Dane osobowe są przetwarzane w celu:
– podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazywane przed zawarciem umowy),
– wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO.
– dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń ADO.
Ponadto Administrator Danych Osobowych, na podstawie odrębnej zgody, może przetwarzać dane osobowe w celach marketingowych, w tym w odniesieniu do produktów i usług podmiotów z nim współpracujących.

● Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
W zależności od celu przetwarzania danych osobowych, podstawą prawną jest:
– art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – w przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnego do wykonania umowy zawartej z ADO, a także w przypadku podjęcia działań na żądanie – przed zawarciem umowy;
– art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – w przypadku przetwarzania danych osobowych w określonym celu, na podstawie odrębnej zgody;
– art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – w przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie uzasadnionym interesie ADO, np. w
dochodzeniu lub zabezpieczeniu roszczeń;
– art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego na ADO.

● Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe?
W odniesieniu do usług ADO dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu – jeżeli jest dozwolone lub wymagane przepisami obowiązującego prawa, np. przetwarzanie w celach statystycznych, podatkowych, rachunkowych oraz w celu zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji ww. celów.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie odrębnej zgody np. w celach marketingowych, prośba ponownego kontaktu, dopilnowania upływających terminów, dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

● Kto jest odbiorcą danych osobowych?
Odbiorcą danych osobowych będą dostawcy usług z zakresu uzyskania wszelkich pozwoleń i dokumentów związanych z pobytem i pracą w Polsce, wynajmu nieruchomości, tłumaczeń, relokacji pracowników, pośrednictwa pracy oraz podmioty biorące bezpośredni udział w udzielaniu pozwoleń, zgód, decyzji administracyjnych w zakresie uzyskania pozwolenia na pracę, pobyt lub naukę w Polsce.
Powyższe podmioty będą przetwarzać dane osobowe tylko w celu niezbędnym do realizacji umowy podpisanej przez ADO lub w przypadku odrębnej zgody – także w oznaczonym w niej celu.

● Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
a) prawo dostępu do treści danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy ADO przetwarza dane oraz informacji dotyczącej zakresu takiego przetwarzania,
b) prawo do sprostowania danych osobowych, jeżeli dane przetwarzane przez ADO są nieprawidłowe lub niekompletne,
c) prawo żądania od ADO usunięcia danych osobowych,
d) prawo żądania od ADO ograniczenia przetwarzania danych
e) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych ADO danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO,
g) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
h) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Powyższe prawa można zrealizować m.in. poprzez kontakt z Administratorem Danych Osobowych – mail: info@berelocated.pl